Ilmasto ei odota – oikeudenmukainen vihreä siirtymä nyt

Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen kestämätön käyttö ovat aikamme sekä tulevaisuutemme suurimpia uhkia. Vaikka vihreän siirtymän tarve on akuutti ja näiden uhkien vaikutukset näkyvätkin jo ympäristössämme, vielä ei ole liian myöhä. llmasto ei kuitenkaan odota. Siksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteeseen on tartuttava kunnianhimoisesti ja etupainotteisesti, mutta oikeudenmukaisesti.

Vihreässä siirtymässä on kuitenkin myös valtava potentiaali, joka Suomen tulee hyödyntää. Puhdas energia, sähköistyvä yhteiskunta ja kiertotalouden innovaatiot ovat ratkaisuja ilmasto- ja ympäristöhaasteeseen, mutta myös mahdollisuuksia Suomelle menestyä maailmanmarkkinoilla. Samalla kun päästövähennyksiä tehdään Suomessa kaikilla sektoreilla ja ilmastopolitiikkaa niin kansallisilla kuin kansainvälisillä areenoilla, on suomalaista ympäristöosaamista tarjottava hyötykäyttöön myös muualla maailmassa.

Oikeudenmukaisessa siirtymässä on kuitenkin varmistettava, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Kestävämmät valinnat arjessa on tehtävä helpoiksi ja kohtuuhintaisiksi ja siirtymässä on tuettava kaikki suomalaisia sekä erityisesti yhteiskunnan heikommissa asemissa olevia. Muutos tehdään yhdessä – mutta oikeudenmukaisesti se voidaan tehdä vain, jos ilmastoteot tehdään viipymättä!

Ei unohdeta luontokatoa

Ilmastokeskustelun osaksi on tuotava myös luonnon monimuotoisuuden radikaali heikkeneminen sekä luonnonvarojen kestämätön käyttö. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimet on tehtävä käsikädessä suomalaisen luonnon ja yhteisen ilmaston pelastamiseksi. 

Suojelualueiden lisääminen, luontoalueiden ja kaupunkiluonnon entistä parempi huomiointi kaavoituksessa sekä uhanalaisten lajien suojelun ovat sekä ratkaisuja luontokatoon että mahdollisuus parantaa ihmisten arkea ja esimerkiksi ulkoliikuntamahdollisuuksia. Tekemällä kierrättämisestä helppoa taataan tehokas siirtymä kiertotalouteen ja rajallisten luonnonvarojemme kestävämpi käyttö.

Visio 2030 – Kestävästi kehittyvä Suomi

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta on tehtävä etupainotteisesti, ei vasta tuhojen jo tapahduttua. Syntyneiden haittojen korjaaminen maksaa aina enemmän kuin niiden torjunta.

Investointeja puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan on lisättävä. Tuuli-, aurinko- ja aaltoenergian tuotanto on moninkertaistettava, sekä kestävää vesivoimaa sekä ydinvoimaa lisättävä vihreän siirtymän aikana. Energiaremontteja on tuettava esimerkiksi kotitalousvähennyksen kautta energiansäästön parantamiseksi. Suomesta on tehtävä vihreä sähköntuotannon suurvalta.

Yhteiskunnan sähköistyminen on ulotettava myös liikenteeseen. Julkisen liikenteen on oltava tehokasta ja sähköistettyä. Henkilöautokanta on uudistettava sähköiseksi ja sähkö- ja hybridiauton hankinta on tehtävä mahdollista kaikille suomalaisille. Samalla kevyen liikenteen ja pyöräilyn liikenneverkkoja on parannettava erityisesti kaupungeissa. Raideliikenteeseen on satsattava monikertaisesti ja raideliikkumisen mahdollisuuksia on tehostettava koko Suomessa. Lentoliikennettä on muutettava kohti kestävämpää ratkaisuja muun muassa biopolttoaineiden sekoitevelvoittetta kasvattamalla.

Rakentamisessa ja teollisuudessa on suosittava vähähiilisiä ratkaisuja. Teollisuudessa on toteutettava yritysten kaipaama ja niiden toimintaa tukeva vihreä siirtymä. Kestäviä rakennusmateriaaleja ja viherrakentamista on lisättävä.

Luontokato on nostettava keskustelussa ilmastonmuutoksen torjunnan rinnalle. Luonnonsuojeluun on investoitava pitkäjänteisesti ja monimuotoisuutta suojeltava maankäyttöä tehostamalla, lisäämällä viheralueita kaavoituksessa, viherrakentamisella ja paremmalla, tutkittuun tietoon perustuvalla, uhanalaisten lajien ja ympäristöjen suojelulla. Kestävä metsäteollisuutta ottaa sekä hiilinielut että luontokadon huomioon.

Itämeren suojelu on nostettava Suomen kansainvälisen ympäristöpolitiikan kärkeen. Maatalouden rehevöittävät päästöt on saatava laskuun maatalouden tukien uudelleenkohdistamisella ja suojelutoimilla, kuten ruoppaamisella. Öljy- ja muita ympäristötuhoja on torjuttava tehokkaasti.

Siirtymä kiertotalouteen parantaa niin luonnonvarojen kestävää käyttöä kuin vähentää ilmastopäästöjä. Kierrättämisen tulee olla entistä helpompaa ja Suomesta on tehtävä kierrätysteollisuuden mallimaa.

Ilmasto- ja ympäristötoimet on toteutettava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti oikeudenmukaisesti niin, että suurimmat saastuttajat myös vähentävät eniten päästöjään. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka tulee ottaa Suomen kansainvälisen vaikuttamisen keskiöön.