Investoiva talous

Kestävä ja hyvinvoiva talous luo mahdollisuuden ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Tuottava ja työllistävä talous takaa sen, että meillä on myös tulevaisuudessa mahdollisuus taata työ ja toimeentulo kaikille suomalaisille. Rohkea talous uskaltaa investoida tulevaisuuteen ja tehdä tarvittavia panoksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Taloutta tehdään ihmisiä varten, ei rakenteita varten.

Talouden rakenteet määrittelevät raamit muulle toiminnallemme. Tuottavuus ja työllisyys ovat talouspolitiikan kovinta ydintä. Investoinnit esimerkiksi reiluun vihreään siirtymään, koulutukseen sekä digitalisaatioon ehkäisevät tulevaisuuden kustannuksien kasvua. Riittävällä verotuksella takaamme hyvinvointiyhteiskunnan palvelut niin nuorille, perheille kuin ikäihmisillekin. Talouden kehittyessä, kuten elinkeinorakenteen muutoksissa, ihmisiä on tuettava riittävästi muutoksen keskellä ja talouspolitiikalla tulee ohjata yhteiskuntaa kohti tasaisempia tuloeroja. Oikeudenmukaiset ja vakaat työmarkkinat takaavat työn tekijöille reilut ja samasta työstä tasa-arvoiset palkat.

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat aikamme ja tulevaisuutemme suurimpia uhkia ja niitä on torjuttava kunnianhimoisesti, mutta oikeudenmukaisesti. Puhdas energia, sähköistyvä yhteiskunta ja kiertotalous ovat keskeisimpiä keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Päästövähennyksiä on tehtävä kaikilla sektoreilla ja ilmastopolitiikkaa niin kansallisilla kuin kansainvälisillä areenoilla.

Siirtymässä kestävämpään yhteiskuntaan on kuitenkin varmistettava, että meistä jokainen pysyy muutoksessa mukana. Oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä onkin tuettava kaikkia suomalaisia sekä erityisesti yhteiskunnan heikommassa asemassa olevia.

Ilmastokeskustelun osaksi on myös otettava luonnonmonimuotoisuuden nopea heikkeneminen ja luonnonvarojen kestämätön käyttö. Luonnon monimuotoisuutta suojelemme kaavoituksen, suojelualueiden ja uhanalaisten lajien suojelun keinoin. Siirtymä kiertotalouteen takaa luonnonvarojen kestävän käytön.

Koulutuksen kärkimaa

Koulutukseen investoiminen on yhteiskunnan parasta tulevaisuuspolitiikkaa. Jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus yhdenvertaiseen ja maksuttomaan koulutukseen omasta tausta huolimatta. Opetuksen riittävät resurssit on taattava, jotta opettaja ja oppilaat voivat keskittyä työnsä ytimeen: opettamiseen ja oppimiseen.

Kiusaamiseen estämiseen ja lopettamiseen on löydettävä vaikuttavat keinot. Jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada käydä koulua turvallisesti ja yhdenvertaisesti. Osaavan henkilökunnan lisäksi kiusaamiseen on puututtava aikaisessa vaiheessa ja lapsilla on oltava oikeus harjoitella vuorovaikutustaitojaan turvallisessa ympäristössä. Koulutus on arvovalinta.

Terveys ja turvallisuus on jokaisen oikeus

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan ydintä eikä niistä ole varaa tinkiä. Niin lääkäriin kuin mielenterveyden asiantuntijalle on avun tarpeen hetkellä ja palveluiden on oltava saavutettavia kaikille suomalaisille. Hyvinvoivasta henkilöstöstä on pidettävä huolta. Laadukkaat julkiset palvelut takaavat hyvinvoivat suomalaiset.

Hyvinvointia ovat myös vapaa-ajan, kulttuurin ja liikunnan palvelut, joilla on tärkeä rooli terveys- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin jo sairastuneen hoito ja ennaltaehkäisy on inhimillisesti oikein. Hyvinvointia pitääkin tarkastella yhteiskunnassa laajasti ja kunnille ja järjestöille on taattava riittävät resurssit näiden palveluiden ylläpitoon.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeinen osa hyvinvointia. Hyvinvoinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät tarkoita pelkästään kaikille tarjottavia, laadukkaita ja esteettömiä palveluja vaan ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sukupuolesta, iästä, alkuperästä, elämäntilanteen tai muun henkilöön liittyvän ominaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet vaativat toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Kaiken perustana ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

Kaiken tekemäni politiikan taustalta löytyvät ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Ne ovat maailmanlaajuisia periaatteita, joita tulee kunnioittaa ja edistää koko maapallolla.

Ihmisoikeudet ja niiden toteutuminen on se perusta, jolle kaiken toimintamme tulee rakentua. Ihmisoikeudet tarkoittavat, että jokaisella kanssaihmisellämme kuuluvat samat jakamattomat perusoikeudet. Pyrkimyksenämme on, että jokaisella ihmisellä olisi oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Kestävä kehitys on se, jonka varaan kaiken toimintamme tulee rakentua. Ilman kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista emme pysty takaaman ihmisoikeuksien toteutumista tai ihmisarvoista elämää maapallolla. Toimintamme tulee asettaa sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rajoihin.

Emme ole Suomena tällä maapallolla yksin. Suurin osa kokemistamme haasteista ja uhista ovat globaaleja ja siksi niitä pitää myös pyrkiä ratkaisemaan kansainvälisissä neuvottelupöydissä. Tämä tarkoittaa, että meidän pitää uskaltaa vaatia maailmanlaajuisia toimia ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumiseksi ja samalla uudistaa ennakkoluulottomasti Euroopan Unionia ja kansainvälisiä instituutioita.

Kestävän kehityksen tavoitteita nostettu esille myös nettisivun kuvissa.