Investoiva talous on rohkea talous

Kestävä ja hyvinvoiva talous on edellytys ylläpitää ja kehittää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Tuottava ja työllistävä talous takaavat sen, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus taata työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia kaikille suomalaisille. Rohkea, investoiva talous uskaltaa katsoa tulevaisuuteen ja tehdä tarvittavia panostuksia tutkimukseen, koulutukseen sekä yhteiskunnan muutostarpeisiin.

Järkevää taloudenpitoa ei ole kuitenkaan myydä tuottavaa omaisuutta tai heikentää suomalaisen talouskasvun edellytyksiä. Investoinneilla vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja koulutukseen mahdollistetaan kestävän talouskasvun edellytykset sekä ehkäistään tulevaisuuden kustannusten kasvua. Korkea työllisyysastella ja valtion riittävällä tulopohjalla rahoitetaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelutarve. Resurssiviisaus on sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti järkevää.

Lisää vihreää työtä

Työ on avain kestävämmän talouden rakentamiseen. Työllistymistä ja työhön kiinni pääsemistä on tuettava ja työllistymisen esteitä purettava. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia työntekijä – siksi työkalut työhyvinvoinnin on kehittämiseen on löydettävä. Oikeudenmukaiset ja vakaat työmarkkinat takaavat työn tekijälle reilut ja samasta työstä tasa-arvoiset palkat.

Suomesta on tehtävä vihreiden työpaikkojen sekä vihreän energian ja teollisuuden suurvalta! Se on sekä mahdollisuus Suomelle että ainoa kestävä tapa tuottaa hyvinvointia tulevaisuudessakin. Talouden kehityksessä, esimerkiksi elinkeinorakenteen muutosten aikana, ihmisiä on tuettava muutoksen keskellä. Vihreä siirtymän on oltava myös reilu siirtymä.

Visio 2030 – Investoiva ja työllistävä Suomi

Panostetaan parempaan huomiseen. Suomi tarvitsee niin yksityisiä kuin julkisia investointeja suomalaisen hyvinvoinnin, työllisyyden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Julkiset investoinnit koulutukseen, vihreään siirtymään ja digitalisaation ovat avainasemassa menojen kasvun hillitsemiksi ja yhteiskunnan kestävän siirtymän varmistamiseksi. Investoinnit säästävät kustannuksia tulevaisuudessa.

Yritysinvestointeja on houkuteltava lisää Suomeen. Ennustettava toimintaympäristö, vakaat työmarkkinat, osaavat työntekijät sekä kestävät liikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä investoimaan Suomeen.

Panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (TKI-panokset) mahdollistavat innovaatioiden ja uuden yritystoiminnan syntymisen Suomeen.

Elinkeinorakenteen muutoksissa yrityksiä ja työntekijöitä on tuettava. Uudelleenkouluttautuminen ja jatkuva oppiminen sekä toimeentulon takaaminen muutosten aikana mahdollistavat reilun ja kestävän siirtymän fossiilitaloudesta hiilineutraaliin talouteen.

Riittävällä valtion tulopohjalla takaamme suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöä kuormittavien hyödykkeiden ja suurien pääomien verotukseen. Veronkiertoa ja verotuksen aukkoja on tukittava tehokkaammin sekä kansallisesti että Euroopan Unionissa.

Toimeentulo on kyettävä takaamaan jokaiselle suomalaisille kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvaa uudistettaessa on varmistettava, että toimeentulo voidaan taata jokaiselle suomalaisille eri elämäntilanteissa, järjestelmän tehokkuus digitalisaation avulla sekä kannustinloukkujen purkaminen.

Työllistymistä ja työhön kiinni pääsemistä on tuettava ja työllistymisen esteitä purettava. Työllisyysasteen nousua tukevat laadukaat TE-palvelut sekä kannustinloukkujen vähentäminen. Kaikki työ on arvokasta – siksi Suomessa on mahdollistettava työn tekeminen entistä joustavammin työmarkkinoiden pelisääntöjä kunnioittaen.

Työllisyysasteen nousu ja uusien yritysten syntyminen mahdollistavat valtiontalouden tasapainottamisen, alijäämän kuromisen umpeen ja siten velkaantumisen taittamisen pitkällä aikavälillä. Tuottavuuden kasvu, kestävä talouskasvu ja investoinnit tulevaan ovat avainasemassa valtion talouden tasapainottamisessa. Resurssiviisaus on sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti järkevää.

Vakaat ja oikeudenmukaiset työmarkkinat ovat edellytys kestävälle talouspolitiikalle. Palkalla pitää tulla toimeen ja samasta työstä on saatava sama palkka. Suomalainen menestys ja kilpailukyky ei voi perustua halpatyövoimaan vaan osaaviin ja hyvinvoiviin työntekijöihin ja kestäviin innovaatioihin. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia työntekijöitä.